We will study heterogeneity of the environment and biodiversity which is always linked with the heterogeneity. We think that this locality deserves appropriate care because it is known for its richness in interesting plant species, as well as in species of invertebrates and vertebrates. We want to propose steps that will lead towards increasing the number of habitats therefore towards increase of biodiversity. Different habitats will be defined by means of vegetation. The importance of habitats will be determined using species of selected groups of insect. Special consideration will be given to orders such as Odonata, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera. These orders cover main part of diversity of insect and include many bioindicator species as well as predators, parasitoids and pollinators. We can find many endangered species among them. Species that we plan to observe also serve as food for other animals for example for some protected vertebrates.

Other goal of this project is to propose steps for elimination of the influence of some invasive species of plants (Knotweed, Robinia, European Black Pine, Ailanthus) that we assume on the locality or that could appear there in the future. Likewise the plan is to regulate succession of the plant species which can form single-species cover and therefore lower biodiversity of the Špička quarry.

--------------------------------------

Po předcích jsme zdědili jistou biodiverzitu, jejíž úbytek v České republice nabývá na rychlosti. V poslední době jsme svědky poklesu početnosti druhů denních motýlů. Jsme přesvědčeni, že ubývají i jiné druhy, které však nejsou tak nápadné a tím pádem zajímavé pro člověka. Jejich užitečnost pro člověka však může být velká, mohou to být totiž i některé druhy predátorů, parazitických blanokřídlých, včel nebo jiných opylovačů. Chtěli bychom proto vytvořit plán péče o biodiverzitu na lokalitě lomu Špička v Praze Radotíně. Budeme zkoumat heterogenitu prostředí a s tím spojenou druhovou bohatost v lomu.

Vzhledem k tomu, že je na této lokalitě známo velké množství význačných druhů rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců, je v jejím případě nezbytně nutná vhodná péče. Chceme navrhnout kroky, které povedou ke zvýšení počtu biotopů na dané ploše a tím i ke zvýšení biodiverzity. Biotopy budou stanoveny vegetací a jejich význam bude určen pomocí druhového složení hmyzu. Zvláštní zřetel bude brán na řády vážek, blanokřídlých, brouků, motýlů a dvoukřídlých. Tyto řády pokrývají značnou část diverzity hmyzu a zahrnují množství bioindikátorových druhů, jakož i predátorů, parazitoidů a opylovačů. Nalezneme mezi nimi i mnoho ohrožených druhů. Vybrané skupiny slouží také jako potrava pro další živočichy, například pro některé chráněné obratlovce.

Dalším cílem práce je navrhnout kroky pro eliminaci vlivu invazních druhů rostlin (křídlatka, akát, borovice černá, pajasan), které na lokalitě předpokládáme nebo by se zde mohly v budoucnosti objevit. Stejně tak je v plánu usměrňovat sukcesi druhů rostlin, které mohou tvořit jednodruhové porosty, a tím mít negativní vliv na biodiverzitu v lomu Špička.