Основна мета нашого проекту - вивчення можливостей використання штучних гнізд, як рефугіумів для відновлення та підтримання популяцій комах в Ольшаницькому кар’єрі, знайомство населення з цікавим світом тварин діючого кар’єру. Крім того, ми сподіваємся, що у подальшому, після завершення розробки кар’єру, результати нашого проекту допоможуть суттєво прискорити відновлення даної екосистеми. На основі отриманих даних будуть розроблені рекомендації щодо використання цих споруд як можливих рефугіумів в подібних екосистемах, та визначення найбільш сприятливих місць для їх розміщення.The main objective of our project is to study the possibilities of using artificial nests as refugiums for the restoration and maintenance of insect populations in the Olshanitsky quarry, and for the acquaintance of the local people with an interesting world of animals in an active quarry. In addition, we hope that in the future, after the development completion of the quarry, the results of our project will help to accelerate the restoration of this ecosystem significantly. Based on the obtained data, recommendations for the use of these structures as possible refugiums in similar ecosystems and the identification of the most favorable locations for their placement will be developed.

Lecture at the university

On September 19, we held another lecture for the first year students of the ESC "Institute of Biology and Medicine".

Leer más
19Sep

Лекція в університеті

19 вересня для студентів 1 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини» ми провели ще одну лекцію.

Leer más
19Sep

Brochure

The project is over and, at the end, we managed to issue a brochure "Insect house - wildlife shelter".

Leer más
19Sep

Брошура

Проект закінчується і під його кінець нам вдалося видати брошуру «Оселя для комах — прихисток для дикої природи».

Leer más
19Sep

Lectures in schools

Today we visited the Slavic Gymnasium and Gymnasium №267 in Kyiv

Leer más
17Sep

Лекції у школах

Сьогодні ми відвідали Слов’янську гімназію та гімназію №267 м. Києва

Leer más
17Sep

Gratitude to volunteers

From the guides of the project our team received cups with the logo of the competition. And we decided to give them to volunteers who helped us at different stages.

Leer más
13Sep

Подяка волонтерам

Наша команда отримала від керівництва проекту чашки із логотипом конкурсу. І ми вирішили подарувати їх волонтерам які допомагали нам на різних етапах.

Leer más
13Sep
07Sep

Animal world of a quarry

In search of insects

Leer más
01Sep
01Sep

Animal world of a quarry

In search of insects

Leer más
31Ago
31Ago

Animal world of a quarry

Butterflies of a quarry

Leer más
25Ago
25Ago

Animal world of a quarry

We continue introducing to you the animal world of the Olshanitsky quarry

Leer más
23Ago

Тваринний світ кар'єру

Ми продовжуємо знайомити вас із тваринним світом Ольшаницького кар'єру

Leer más
23Ago

Next visit to the quarry

In search of a swan

Leer más
18Ago
18Ago

Pleasant news

We continue to bear fruit from our educational activities.

Leer más
15Ago

Приємна новина

Наша просвітницька діяльность продовжує приносити свої плоди.

Leer más
15Ago

Presentation of the project in the Pyryatyn district

Using the opportunity we made a presentation of the project for participants of the Pyryatyn Ecological Expedition.

Leer más
07Ago

Презентація проекту в Пирятинському районі

Користуючись нагодою ми зробили презентацію проекту для учасників Пирятинської екологічної експедиції.

Leer más
07Ago

Animal World of The Quarry - 2

We continue exploring the animal world of Olshanytskyi quarry.

Leer más
05Ago

Тваринний світ кар’єру – 2

Продовжуємо знайомитись із тваринним світом Ольшаницького кар’єру.

Leer más
05Ago

Checking the population density of the bug hotels - 3

In mid-July we again visited the quarry to check the intensity of the settlement.

Leer más
28Jul

Перевірка заселеності осель – 3

В середні липня ми знову відвідали кар'єр з метою перевірки інтенсивності заселення.

Leer más
28Jul

Presentation of the project in Kaniv Nature Reserve

Taking advantage of the opportunity, we made a presentation of the project for the first year students of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

Leer más
23Jul

Презентація проекту у Канівському природному заповіднику

Користуючись нагодою ми зробили презентацію проекту для студентів першого курсу КНУ ім. Т.Шевченка.

Leer más
23Jul

Visit of jury members

On June 23, there were a meeting with jury members and a journey to the quarry

Leer más
09Jul

Візит членів журі

23 червня відбулась зустріч з членами журі та подорож до кар'єру

Leer más
09Jul

Checking the population density of the bug hotels - 2

At the end of June, we checked how artificial nests continue to be inhabited.

Leer más
02Jul

Перевірка заселеності осель – 2

В кінці червня перевірили, як продовжують заселятися штучні гнізда.

Leer más
02Jul

Bug hotels are becoming more popular

Our educational activities, in the framework of the project, gave the first results - there was a proposition to set up a bug hotel in the botanical garden.

Leer más
28Jun

Оселі для комах набирають популярність

Наша просвітницька діяльність, в рамках проекту, дала перші результати – надійшла пропозиція встановити оселю для комах в ботанічному саду.

Leer más
28Jun

Animal world of a quarry.

Blue-tailed damselfly

Leer más
21Jun

Тваринний світ кар'єру.

Тонкохвіст елегантний

Leer más
21Jun

Animal world of a quarry.

Interesting observations

Leer más
19Jun

Тваринний світ кар'єру.

Цікаві спостереження

Leer más
19Jun

Animal world of a quarry.

We decided to share the wonderful world that surrounds us in the quarry

Leer más
18Jun

Тваринний світ кар'єру.

Ми вирішили поділитися дивовижним світом, який оточує нас в кар'єрі.

Leer más
18Jun

Discussion with volunteers

On the June 9th there was a meeting with volunteers at the NNP "Pyryatynsky".

Leer más
16Jun

Дискусія з волонтерами

9 червня відбулася зустріч з волонтерами у НПП «Пирятинський».

Leer más
16Jun

Checking the population density of the bug hotels - 1

We visited the quarry to find out the results of the settlement of insect habitats.

Leer más
09Jun

Перевірка заселеності осель – 1

Ми відвідали кар’єр, щоб дізнатися результати заселення осель для комах.

Leer más
09Jun

Conference

On Sunday, our team participated in the Ukrainian Ecological Scientific and Practical Conference "ХІІІ Pyriatyn Ecological Readings"

Leer más
26Mayo

Конференція

У неділю наша команда брала участь у Всеукраїнській екологічній науково-практичній конференції «ХІIІ Пирятинські екологічні читання»

Leer más
25Mayo

Booklet

Finally it's ready.

Leer más
24Mayo

Буклет

Нарешті він готовий.

Leer más
24Mayo

Artistic competition

On Saturday we again met with pupils of the biological club of the KPCY.

Leer más
18Mayo

Художній конкурс

У суботу ми знову зустрічалися зі школярами біологічного гуртка КПДЮ.

Leer más
18Mayo

Housewarming of the six-legged inhabitants.

Within a week the insects not only learned about our dwelling but also managed to settle in.

Leer más
27Abr

Новосілля шестиногих мешканців.

За тиждень комахи не лише дізналися про нашу оселю але й встигнули її заселити.

Leer más
27Abr

Settlement of the bug hotels: Part 3.

On Sunday, we were in the Olshanytskyi quarry again for the final installation of insect houses.

Leer más
26Abr

Встановлення осель: частина 3.

У неділю ми знову були в Ольшаницькому кар’єрі для остаточного встановлення будиночків для комах.

Leer más
26Abr
17Abr

Settlement of the bug hotels. Part 1

The pallets are collected, the material is prepared - we set off to the quarry

Leer más
16Abr

Встановлення осель. Частина 1

Піддони зібрані, матеріал підготовлений - ми вирушаємо в кар'єр.

Leer más
16Abr

Filling for the bug hotels: preparation

Collection of natural substrate for filling of the constructions

Leer más
13Abr

Наповнювач для оселі: заготівля

Збір природного субстрату для заповнення конструкцій

Leer más
13Abr

Help from the volunteers: filling for a bug hotel 2

There was a successful trip to the park with well-knit collective

Leer más
12Abr

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі 2

Відбулась вдала поїздка до дружнього парку.

Leer más
12Abr

Transportation of the pallets for bug hotels

Finally, spring came to our locality.

Leer más
11Abr

Транспортування піддонів для створення осель для комах

Нарешті прийшла весна і в нашу місцевість.

Leer más
11Abr

Filling for a bug hotel: purchase

We started to purchase the necessary materials for the bug hotel.

Leer más
10Abr

Наповнювач для оселі: закупівля

Ми почали закуповувати необхідні для осель матеріали.

Leer más
10Abr

Help from the volunteers: filling for a bug hotel

Preparation of filling for a bug hotel is probably the most labor-intensive preparatory part of our project.

Leer más
26Mar

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі

Підготовка наповнювачів для оселі є, мабуть, найбільш трудомісткою підготовчою частиною нашого проекту.

Leer más
26Mar

Help from the volunteers: a carcass of an insect home

To create an insect home we need to prepare a large number of different materials.

Leer más
19Mar

Допомога волонтерів: каркас оселі для комах

Для створення оселі для комах нам необхідно заготовити велику кількість різноманітних матеріалів.

Leer más
19Mar
15Mar

Наш досвід

Частина друга.

Leer más
15Mar

Our experience

Part one. In recent years, we are actively engaged in projects related to the creation of insect habitats.

Leer más
14Mar

Наш досвід

Частина перша. Останні роки ми активно займаємось проектами пов’язаними зі створенням осель для комах.

Leer más
14Mar

Not a stone desert

The first acquaintance with the Olshansky quarry took place in 2012 as part of the project "Volatile of Olshanytskyi quarry".

Leer más
04Mar

Не кам'яна пустеля

Перше знайомство з кар'єром Ольшаницький у нас відбулося ще в 2012 році в рамках проекту «Крилаті тварини Ольшаницького кар'єру».

Leer más
04Mar

Our team

Hi everyone! We would like to introduce our team and tell you about what unites us.

Leer más
23Feb

Наша команда

Привіт всім! Ми хотіли б познайомити вас з нашою командою і розповісти про те, що нас об'єднує.

Leer más
23Feb

Nature needs help

In modern conditions of global anthropogenic impact on ecosystems occur plowing of the steppes, tree felling, intensive building, etc. Insects that inhabit dry stems of plants, moves of bugs-xylophages and woodpeckers, often lack habitual nesting places and their number decreases. Compensation for such anthropogenic impact can be achieved by creating artificial nests using hollow and soft inside stems of plants (cane, raspberry, elderberry, etc.), wooden logs with drilled holes,

Leer más
12Feb

Природа потребує допомоги

У сучасних умовах глобального антропогенного впливу на екосистеми відбувається розорювання степів, вирубування дерев, інтенсивна забудова та ін. Комахи, які заселяють сухі стебла рослин, ходи жуків ксилофагів та деревоточців, часто позбавлені звичних місць гніздування і їхня чисельність зменшується. Компенсувати такий антропогенний вплив можна створюючи штучні гнізда із порожнистих та м’яких всередині стебел рослин (очерету, малини, бузини та ін.) та дерев’яних колод із просвердленими отворами...

Leer más
12Feb